nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Jeugdhulp in Utrecht

 

Hier info over jeugdhulp in Utrecht

 

           

 

Klik op de regio om naar de informatie te gaan

of klik hier om gelijk een reactie te plaatsen / een vraag te stellen

           

Regio Eemland

Regio Lekstroom

Regio Utrecht Stad

Regio Utrecht West

Regio Zuid-Oost Utrecht

 


Regio Eemland

 
Bij de decentralisatie van de jeugdhulp staan alle gemeenten in de regio voor dezelfde complexe opgave. Amersfoort trekt samen op met buurgemeenten in Eemland.
In de voorbereidingen op de decentralisatie van de jeugdzorg werkt Amersfoort samen met gemeenten uit de regio Eemland: Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg.

Voor aanbieders van jeugdzorg lees verder: https://www.amersfoort.nl/zorg-en-ondersteuning/to/informatie-voor-professionals-zorg-en-jeugdzorg-.htm (geraadpleegd op: 10-04-2016)

 

Regio Lekstroom

 
De samenwerkende gemeenten van de regio lekstroom (Houten, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen) hebben in 2015 een aanbesteding gedaan voor de jeugdhulp. De gemeente Houten was verantwoordelijk voor het inkooptraject. De aanbesteding deed de gemeente Houten via de aanbestedingssite Tenderned. (Publicatiedatum: 03-02-2015)

Bron en lees verder: Tenderned - aankondinging aanbesteding Jeugdhulp Regio Lekstroom (geraadpleegd op: 03-01-2016)

De gemeenten hebben gekozen voor een traject van zogenaamd ‘bestuurlijk aanbesteden’.

Bestuurlijk aanbesteden

Bestuurlijk aanbesteden is een manier van inkopen waarbij een hechte samenwerking plaatsvindt met zorgaanbieders bij de organisatie van zorg en ondersteuning. Via fysieke en digitale overlegtafels werden in de periode juni tot en met oktober thema’s besproken en deelovereenkomsten voorbereid. Voor de fysieke overlegtafels was een vertegenwoordiging van ca 10 aanbieders uitgenodigd. Dit zijn zowel grote als kleine zorgaanbieders met verschillende vormen van jeugdhulp. Alle andere zorgaanbieders konden via de digitale overlegtafels informatie ophalen en reageren. Voordeel van deze manier van aanbesteden is dat er meer ruimte is voor lokaal maatwerk en vernieuwing van de jeugdhulp.   

Aandachtspunten jeugdhulp 2016

Op basis van ervaringen in het eerste jaar kwamen een aantal punten naar voren die specifieke aandacht vroegen bij de inkoop van jeugdhulp voor 2016, zoals:

 • Een aanbod dat daadwerkelijk aansluit op de vraag van de cliënt en tegemoet komt aan het uitgangspunt: ‘1 plan-1 gezin-1 regisseur’.
 • Een eenvoudiger indeling van producten waarmee het aanbod overzichtelijker wordt en beter maatwerk geleverd kan worden.
 • Een aanbod dat inspeelt op vernieuwing en modernisering van de jeugdhulp is gericht op het verstevigen van de eigen kracht.  
Bron en lees verder: Houten -  artikel start inkoop jeugdhulp 2016 (geraadpleegd op: 03-01-2016)
 

Regio Utrecht Stad

 

Wat zijn de vertrekpunten van de gemeente Utrecht voor de Jeugdwet?

Utrecht heeft de centrale ambitie voor Zorg voor Jeugd in de Kadernota (2013) als volgt geformuleerd: ‘Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien’. Deze ambitie geeft verantwoordelijkheidsgevoel voor de lange termijn en geeft richting bij het focussen op de (maatschappelijke) resultaten. Het gaat er hierbij om dat de zelfredzaamheid van ouder/opvoeders en kinderen wordt versterkt en dat gezinnen die dat (tijdelijk) nodig hebben ondersteund worden. Zorg voor Jeugd sluit goed aan bij de vraag van de gebruiker, is snel beschikbaar en eenvoudig en efficiënt georganiseerd. 

Het Utrechts model zet in op lokaal maatwerk door aan de voorkant de nadruk te leggen op gewoon opvoeden en tegelijkertijd een effectief systeem op te zetten om op tijd (ernstige) problematiek te signaleren en hiervoor passende begeleiding en hulp in te zetten. De drie sporen van het Utrechtse model van de Zorg voor Jeugd zijn gewoon opvoeden, basiszorg via buurtteams en aanvullende zorg (waaronder ook jeugdbescherming nieuwe stijl valt).
Bron en lees verder: Utrecht - aanpak zorg voor jeugd (geraadpleegd op: 03-01-2016)
Kijk ook hier > Utrecht - Jeugdzorg voor contactgegevens inkoop jeugdhulp Utrecht (geraadpleegd op: 03-01-2016)
 
 

Regio Utrecht West

 

Inkoop 2016 en 2017 – Verlenging  van de huidige overeenkomsten
12-11-2015

Verlening bestaande overeenkomsten 2016
De gemeenten in Utrecht West hebben een groot aantal aanbieders gecontracteerd voor 2015, met de mogelijkheid deze contracten met één jaar te verlengen. Gelet op de transformatie heeft Utrecht West besloten alle overeenkomsten voor jeugdhulp en extramurale begeleiding (WMO) te verlengen met één jaar tot 1 januari 2017. Utrecht West contracteert aanvullend voor 2016 slechts enkele aanbieders, die een duidelijke aanvulling zijn op het huidige zorgaanbod. Bij het beoordelen van deze aanbieders wordt met name gekeken naar de volgende criteria:

 • Leveren ze een aanbod dat regionaal gecontracteerd wordt binnen Utrecht West?
 • Leveren ze een duidelijke aanvulling op het huidige aanbod?
 • Zijn ze innovatief en dragen ze hiermee daadwerkelijk bij aan de transformatie?
 • Hebben ze binding met de regio Utrecht West?
 

Niet gecontracteerde aanbieders behouden uiteraard de mogelijkheid om via PGB zorg te verlenen.

Inkoop 2017
In het tweede kwartaal van 2016, start Utrecht West met de inkoopprocedure voor Jeugd en Wmo voor de jaren 2017 en verder.
Bron en lees verder: Inkoop Utrecht West (geraadpleegd op: 03-01-2016)

Kijk ook hier > Inkoop Regio Utrecht West 2016 en verder (geraadpleegd op: 03-01-2016)

 

Regio Zuid-Oost Utrecht

 
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp voor kinderen met een beperking (vanuit de AWBZ), opvoed- en opgroeihulp (provincie) en jeugd-GGZ. In de regio Zuidoost Utrecht werken de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist samen om de benodigde professionele zorg in te kopen bij zorgaanbieders.
De gemeente Utrechtse Heuvelrug coördineert de inkoop van de jeugdhulp. Hiervoor is een overlegstructuur in de vorm van een overlegtafel georganiseerd: 'Zorg om Tafel'. Dit betreft zowel de vergaderingen over de inkoop als de digitale overlegtafel, waarbij iedere belangstellende aanbieder kan aansluiten door straks de overeenkomsten te tekenen. Alle vergaderstukken en overeenkomsten zijn hier in te zien en te downloaden, én u kunt meepraten en uw vragen stellen via één van de reactieformulieren.
Bron en lees verder: Heuvelrug inkoop jeugdhulp (geraadpleegd op: 03-01-2016)

Kijk ook hier > Inkoop jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug (geraadpleegd op: 10-04-2016)

Naar boven


           

Nog geen reacties

  Login om te reageren op dit artikel

  Wachtwoord vergeten

  Geen account?

  Om te reageren op artikelen dient u een account te hebben. U kunt zich gratis aanmelden gast.