nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

WMO in Flevoland


Hier info over WMO in Flevoland

 

        

 

Klik op de regio of gemeente(n) om naar de informatie te gaan

of klik hier om hierop gelijk een reactie te plaatsen / een vraag te stellen

 

 

Noord Veluwe

        

        


 • Gemeente Almere

 

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. Ze willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan ze uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet dat laagdrempelig, op maat en moet het dicht bij de mensen worden georganiseerd. Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein.

Kijk hier voor informatie over de inkoop en subsidies voor 2016 > Almere kracht - Inkoop en subsidies 2016

 
 
 • Gemeente Dronten

 

Samenwerking

De gemeente werkt samen met inwoners en aanbieders van zorg en welzijn en het Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten (OBD). Inwoners hebben goede ideeën en professionals weten wat er speelt.

De afspraken rondom samenwerking (communicatie, overleg en besluitvorming) zijn vastgelegd in de Innovatie-overeenkomst. Werken binnen het Innovatienetwerk moet tot concrete resultaten en afspraken leiden voor de invulling van de nieuwe taken, begeleiding en ondersteuning, in de Wmo.  

Inkoop WMO 2015

De gemeente Dronten heeft samen met 49 aanbieders die begeleiding, ondersteuning, dagbesteding, kortdurend verblijf en huishoudelijke ondersteuning leveren aan inwoners van Dronten (18+) een Innovatienetwerk opgericht. Binnen dit Innovatienetwerk worden belangrijke stappen gezet om vanaf 1 januari 2015 de Wmo 2015 goed uit te kunnen voeren. Een belangrijk onderdeel hierbij is de inkoop van producten en diensten. De gemeente Dronten heeft de inkoopafspraken met aanbieders op 3 juli jl. ondertekend. Aangezien we werken volgens de principes van bestuurlijk aanbesteden is het mogelijk voor (nieuwe) partijen om aan te sluiten. Hiervoor moeten ze wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Deelname aan het Innovatienetwerk is er hier één van voor inkoop van ondersteuning per 1 januari 2015.

De gemeente roept aanbieders die nu nog geen onderdeel zijn van het Innovatienetwerk en dit wel zouden willen op om zich z.s.m. te melden bij de gemeente Dronten. Dit kan door een mail te sturen naar awbz@dronten.nl (geraadpleegd op 13-01-2016)

Voor alle informatie over het Innovatienetwerk en het project: www.dronten.nl/sociaaldomein0321

Bron en verder lezen > Dronten - Sociaal domein - Samenwerking (geraadpleegd op 13-01-2013)

 
 
 • Gemeente Lelystad

 

Lelystads model aanbesteding Wmo gooit hoge ogen op Congres Binnenlands Bestuur

Wethouder Janneke Sparreboom van zorg en welzijn heeft tijdens het congres 'Sociaal Domein 2016: De uitdaging' van Binnenlands Bestuur verteld over de Lelystadse manier van aanbesteden van de Wmo. Tijdens het congres bleek veel belangstelling te bestaan bij de andere gemeenten voor de lef die Lelystad heeft getoond door de Wmo vanaf 2015 op een nieuwe manier vorm te geven. Weinig gemeenten hebben het aangedurfd om de bestaande structuren binnen de Wmo echt te veranderen. De toegang tot ondersteuning thuis, dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning loopt bij veel gemeenten net als in Lelystad via de Sociale Wijkteams. Maar daar houdt de vergelijking op. Nadat je als inwoner van Lelystad samen met het sociale wijkteam een ondersteuningsplan hebt gemaakt, ga je met dat plan naar de hoofdaannemer, die verantwoordelijk is voor de ondersteuning.

Kijk ook hier > Artikel: Lelystad zet lijn WMO 2015 voort in 2016

Neem voor informatie over de WMO inkoop contact op met de gemeente Lelystad > http://www.lelystad.nl/

Zorgverleners die geen contract bij de gemeente hebben, kunnen werken met cliënten met een persoonsgebonden budgetKijk. Kijk hier voor meer informatie  > http://www.lelystad.nl/pgb

 
 
 
 • Gemeenten Noordoostpolder en Urk

 
De gemeenten Noordoostpolder en Urk hebben een resultaatovereenkomst innovatienetwerk dagactiviteiten en ondersteuning met een aantal dienstverleners in de regio afgesloten.

Nieuwe Dienstverleners kunnen zich aanmelden bij de gemeenten. Gemeenten kunnen besluiten om in verband met de beheersbaarheid van de hoeveelheid van overeenkomsten en dienstverleners geen nieuwe dienstverlener(s) toe te laten. De gemeenten bepalen in hun jaarlijkse uitvoeringsprogramma het aantal nieuwe toetreders. Dienstverleners die niet worden toegelaten worden op een wachtlijst geplaatst. De gemeenten communiceren met de andere deelnemende dienstverleners over de nieuwe toegetreden dienstverlener(s).  

Bron en verder lezen > Noordoostpolder, Urk - Resultaatovereenkomst (zie pagina 5)

Neem contact op met de gemeente Noordoostpolder voor vragen over inkoop van de WMO > www.noordoostpolder.nl

Neem contact op met de gemeente Noordoostpolder voor vragen over inkoop van de WMO > http://www.urk.nl

Naar boven

 


Noord Veluwe

 

 • Gemeente Zeewolde

 

Inkoop Wmo

In 2014 heeft de Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe namens de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde een aanbesteding uitgevoerd. De aanbesteding ging over maatwerkvoorzieningen voor individuele begeleiding en begeleiding groep in het kader van Wmo 2015 en hulp bij het huishouden met betrekking tot de ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking. In het aanbestedingsdocument werd aangegeven dat nieuwe instroom van dienstverleners mogelijk is per 1 januari 2016.

Nieuwe instroom 2016

Als uw organisatie in aanmerking wil komen voor een opdracht per 1 januari 2016 kunt u conform het gestelde in de aanbestedingsstukken een aanbieding doen. Via de onderstaande link vind u de aanbestedingsstukken voor de nieuwe instroom per 1 januari 2016.

Bron en verder lezen > Regio Noord Veluwe - WMO (geraadpleegd op 13-01-2016)

Naar boven

 

            

Nog geen reacties

  Login om te reageren op dit artikel

  Wachtwoord vergeten

  Geen account?

  Om te reageren op artikelen dient u een account te hebben. U kunt zich gratis aanmelden gast.