nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

WMO in Noord-Holland

 

Hier info over WMO in Noord-Holland

 

WMO in Noord-Holland Algemene informatie

 

 

        

 

Klik op de regio of gemeente(n) om naar de informatie te gaan

of klik hier om gelijk een reactie te plaatsen / een vraag te stellen

 

 
 

        

 


Amsterdam-Amstelland

 
 • Gemeente Aalsmeer

 

Gemeente start inkoop WMO-begeleiding 2015-2016

Gepubliceerd op: 15 juli 2014
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een deel van de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Ter voorbereiding op hun nieuwe taken zijn gemeenten bezig geweest met het inkopen van de hulpverlening. Het college van B en W van Aalsmeer heeft vastgelegd hoe ze in 2015 de WMO-begeleiding wilden inkopen. In het inkoopdocument staan de beleidskaders, procedures, uitgangspunten, wensen en eisen beschreven. Aanbieders die bij de gemeente bekend zijn kregen het document toegestuurd. Ook minder bekende, kleine (lokale) aanbieders werden opgeroepen met een aanbod te komen.
Aanbieders die het document willen ontvangen, kunnen dit aanvragen via inkoop3d@amstelveen.nl.
Bron en verder lezen > Aalsmeer - Inkoop WMO (geraadpleegd op 12-01-2016)
 

Naar boven

 
 
 • Gemeente Amstelveen

 
Gepubliceerd op: 16 juli 2014
Het college van B en W heeft vastgelegd hoe ze in 2015 en 2016 de WMO-begeleiding wil inkopen. In het inkoopdocument worden de beleidskaders, procedures, uitgangspunten, wensen en eisen beschreven.
Aanbieders die bij de gemeente bekend zijn kregen het document toegestuurd. Ook minder bekende, kleine (lokale) aanbieders werden opgeroepen met een aanbod te komen. Voor meer informatie en het opvragen van het inkoopdocument, stuur een mail naar inkoop3d@amstelveen.nl.
 

Bron en verder lezen > Amstelveen - Inkoop WMO begeleiding (geraadpleegd op 12-01-2016)

 
 
 • Gemeente Amsterdam

 

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Onder de naam Amsterdam Samen Beter werken de gemeente, Achmea, Somosa en Sigra samen om de ontwikkelagenda Wmo 2015-2017 uit te voeren. Deze agenda geeft richting maar is ook een flexibel groeidocument. Dit houdt in dat iedereen er invulling aan mag geven.

Bron en verder lezen > Amsterdam - Wegwijs in de WMO (geraadpleegd op 12-01-2016

 
 
 • Gemeenten: Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn

 

Stichting RIjk

Acht gemeenten hebben in december 2008 gekozen voor het oprichten van de stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK). RIJK is een collectief waarin deze gemeenten samenwerken bij het vormgeven van inkoop binnen hun organisaties. Op dit moment werken zestien gemeenten in de provincies Noord- en Zuid Holland en Utrecht samen in RIJK, waaronder Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Bron en verder lezen > Stichting Rijk (geraadpleegd op 12-01-2016)

Werkwijze RIJK

Inkoop bij RIJK is een partnerschap. RIJK werkt intensief en constructief samen met de gemeenten om optimale resultaten te halen uit de verwervingstrajecten. Hiervoor heeft RIJK een speciale methode ontwikkeld waarmee met de klant gezocht wordt naar de beste oplossing op de markt voor de behoefte van onze interne klant (zie ook advies en begeleiding). Bij de verwervingstrajecten staan de doelstellingen van de gemeentelijke organisatie voorop. RIJK wil ook een hulpmiddel zijn om gemeenten in staat te stellen deze doelstellingen te bereiken en om meer maatschappelijk effect voor de burger te halen uit verminderde beschikbare middelen (more for less).

Bron en verder lezen > Stichting Rijk - Werkwijze (geraadpleegd op 12-01-2016)

De aanbesteding van Stichting Rijk loopt via de aanbestedingssite Tenderned

Naar boven

 

Gooi- en Vechtstreek

 

 
 • Gemeenten: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden en Naarden 

 

Gooi en Vechtstreek werkt met Dynamisch Contracteren en Beheren

gepubliceerd: 17-11-2014

Gooi en Vechtstreek werkt volgens een nieuwe inkoopmethodiek: ‘ Dynamisch Contracteren en Beheren’. Inkoopstrateeg Marco van der Spek-Stikkelorum legt uit hoe de methode verschilt van de traditionele wijze van inkoop, hoe inwoners, aanbieders en gemeenten zich tot elkaar verhouden en hoe dit alles leidt tot regie voor de inwoner met een hulpvraag.

Bron en verder lezen > Artikel: Gooi en Vechtstreek werkt met dynamisch contracteren en beheren (geraadpleegd op 12-01-2016)

Voor informatie over de inkoop klik hier > Regio Gooi en Vechtstreek - Professionals inkoop-contractbeheer (geraadpleegd op 12-01-2016)
 

 


Haarlemmermeer

 
 
 
 • Gemeente Haarlemmermeer

 

Neem voor de WMO-inkoop contact op met de gemeente Haarlemmermeer < haarlemmermeergemeente.nl

 


Kop van Noord-Holland

 
 
 • Den Helder, Schagen, Texel

 

Regionale samenwerking bij zorginkoop Jeugd en Wmo (07-07-2015)

De gemeenten Den Helder, Texel en Schagen werkten samen bij de zorginkoop voor 2016. De drie colleges hebben de notities “Regionale samenwerking zorginkoop gemeenten Den Helder, Texel en Schagen in 2016” en “Voorstel Inkoopstrategie 2016 Jeugd en Wmo” aangenomen. Hierin staan de uitgangspunten voor de regionale samenwerking en het inkoopproces 2016.
De overeenkomsten maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdhulp verliepen op  31 december 2015. De inkoop voor 2016 gaf meteen de kans om dit opnieuw vorm te geven. Met de voorgestelde aanpak kunnen de samenwerkende gemeenten de inwoners die in 2016 een beroep doen op maatwerkvoorzieningen Jeugd en  Wmo van dienst zijn. Het uitgangspunt van het inkoopproces is borging van de ondersteuning en zorg voor de inwoners.

De gemeenten werken samen vanwege wederzijdse belangen, een gedeelde marktafhankelijkheid en kennisdeling. Door de samenwerking ontstaat ruimte voor vernieuwing en het mede daardoor realiseren van de gewenste maatschappelijke doelen. De samenwerking krijgt met name gestalte in de voorbereiding van de aanbesteding. Elke gemeente blijft verantwoordelijk voor de eigen aanbesteding. “Deze samenwerking biedt zo ruimte voor de lokale situatie van elke gemeente.

Bron en verder lezen > Den Helder - Regionale samenwerking inkoop Jeugd en WMO (geraadpleegd op 12-01-2016)

Neem voor de WMO-inkoop contact op met de gemeenten > www.denhelder.nl, www.texel.nl, www.schagen.nl

Naar boven

 
 • Hollands Kroon

 

Hollands Kroon vergroot opdracht aanbesteding zorginkoop

Eind juli 2015 heeft Hollands Kroon de markt geïnformeerd over de nieuwe zorginkoop voor 2016. Deze gaat uit van één samenwerkingspartner voor het hele zorgveld. geïnteresseerde marktpartijen werd opgeroepen zich in te schrijven voor deze opdracht.

Dit gaat verder dan alleen Jeugdhulp en Wmo-zorg. Het maatschappelijk werk, jeugdwerk, opvoedondersteuning en de taken van toegang en indicatiestelling zijn onderdeel van de opdracht. Deze activiteiten worden in 2016 nog gesubsidieerd, maar zullen ook onderdeel uitmaken van de zorginkoop en per 2017 overgaan naar de samenwerkingspartner. De gemeente is van mening dat goede, veilige en effectieve zorg zich niet alleen richt op jeugdhulp en Wmo-zorg, maar meer moet aansluiten bij het doen en denken van de inwoners.

Bron en verder lezen > Hollands Kroon vergroot opdracht aanbesteding zorginkoop (geraadpleegd op 12-01-2016) 

 


Midden-Kennemerland (IJmond)

 
 
 • Gemeenten: Beverwijk en Velsen

 

Stichting RIjk

Acht gemeenten hebben in december 2008 gekozen voor het oprichten van de stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK). RIJK is een collectief waarin deze gemeenten samenwerken bij het vormgeven van inkoop binnen hun organisaties. Op dit moment werken zestien gemeenten in de provincies Noord- en Zuid Holland en Utrecht samen in RIJK, waaronder Beverwijk en Velsen.

Bron en verder lezen > Stichting Rijk (geraadpleegd op 12-01-2016)

Werkwijze RIJK

Inkoop bij RIJK is een partnerschap. RIJK werkt intensief en constructief samen met de gemeenten om optimale resultaten te halen uit de verwervingstrajecten. Hiervoor heeft RIJK een speciale methode ontwikkeld waarmee met de klant gezocht wordt naar de beste oplossing op de markt voor de behoefte van onze interne klant (zie ook advies en begeleiding). Bij de verwervingstrajecten staan de doelstellingen van de gemeentelijke organisatie voorop. RIJK wil ook een hulpmiddel zijn om gemeenten in staat te stellen deze doelstellingen te bereiken en om meer maatschappelijk effect voor de burger te halen uit verminderde beschikbare middelen (more for less).

Bron en verder lezen > Stichting Rijk - Werkwijze (geraadpleegd op 12-01-2016)

De aanbesteding van Stichting Rijk loopt via de aanbestedingssite Tenderned

 
 
 • Gemeente Heemskerk

 

WMO in Heemskerk

Gemeenten moeten zorgen dat inwoners hun dagelijkse levensverrichtingen kunnen uitvoeren en het persoonlijk leven kunnen structureren en daarover regie kunnen voeren. In de wettekst van de Wmo staat niet hoe gemeenten dat moeten doen. Gemeenten krijgen daarmee vrijheid bij de invulling van de begeleiding. De IJmondgemeenten (Beverwijk, Heemskerk en Velsen) hebben er voor gekozen om het traject van de decentralisatie gezamenlijk vorm te geven. Daartoe zijn in alle IJmondgemeenten dezelfde juridische kaders vastgesteld en zijn dezelfde zorgaanbieders gecontracteerd.

Bron en verder lezen > Heemskerk - WMO (geraadpleegd 12-01-2016)

Naar boven

 


Regio Alkmaar / Noord-Kennemerland

 
 • Gemeenten: Alkmaar, Bergen (NH), Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest

 

Inkoopbeleid 2016

De gemeenten in de regio Alkmaar kochten de Wmo-zorg en de jeugdhulp ook voor 2016 gezamenlijk in. De deelnemende gemeenten sloten daarvoor een samenwerkingsovereenkomst.

Door gezamenlijk contracten af te sluiten met zorgaanbieders en het samen beheren daarvan, zetten de gemeenten niet alleen menskracht en middelen zo efficiënt mogelijk in, maar streven ze  ook naar kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, vernieuwing in de zorg en een beter risicomanagement.
De individuele gemeenten dragen bij aan de samenwerking door het leveren van diensten, bemensing, geld en/of goederen. De gemeenten blijven wel zelf verantwoordelijk voor de gunning van aanbestede zorg en de uitvoering ervan in hun gemeente.
De samenwerking van de gemeenten vloeit voort uit de overdracht van zorgtaken van rijk naar gemeenten in 2015. Ook  voor dat jaar jaar kochten de gemeenten al gezamenlijk zorg in, maar van een daarop toegeruste organisatie was toen nog geen sprake. 

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 regelt de ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang van zorgclienten door de gemeenten.

Bron en verder lezen > Regio Alkmaar - Inkoopbeleid 2016 (geraadpleegd 12-01-2016)

Kijk ook hier > Regio Alkmaar - WMO nieuwe aanbieders (geraadpleegd 12-01-2016)

 


West-Friesland

 
 • Gemeenten: Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec

 

Voor 2016 kochten de gemeenten van West-Friesland de zorg gezamenlijk in met de gemeente Hoorn als aanbestedende dienst voor deze gemeenten. Bekijk de website van de aanbestedingsdienst Tenderned voor de meest actuele informatie over inkoop van de gemeenten van West-Friesland > Tenderned

De gemeente Hoorn heeft op haar website informatie opgenomen voor zorgaanbieders  > Hoorn - Zorgaanbieders

Kijk ook hier > Informatiekrant over nieuwe zorg in Hoorn

 


Zaanstreek-Waterland

 
 • Over-gemeenten > Gemeenten: Oostzaan en Wormerland

 

Stichting RIjk

Acht gemeenten hebben in december 2008 gekozen voor het oprichten van de stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK). RIJK is een collectief waarin deze gemeenten samenwerken bij het vormgeven van inkoop binnen hun organisaties. Op dit moment werken zestien gemeenten in de provincies Noord- en Zuid Holland en Utrecht samen in RIJK, waaronder Oostzaan en Wormerland.

Bron en verder lezen > Stichting Rijk (geraadpleegd op 12-01-2016)

Werkwijze RIJK

Inkoop bij RIJK is een partnerschap. RIJK werkt intensief en constructief samen met de gemeenten om optimale resultaten te halen uit de verwervingstrajecten. Hiervoor heeft RIJK een speciale methode ontwikkeld waarmee met de klant gezocht wordt naar de beste oplossing op de markt voor de behoefte van onze interne klant (zie ook advies en begeleiding). Bij de verwervingstrajecten staan de doelstellingen van de gemeentelijke organisatie voorop. RIJK wil ook een hulpmiddel zijn om gemeenten in staat te stellen deze doelstellingen te bereiken en om meer maatschappelijk effect voor de burger te halen uit verminderde beschikbare middelen (more for less).

Bron en verder lezen > Stichting Rijk - Werkwijze (geraadpleegd op 12-01-2016)

De aanbesteding van Stichting Rijk loopt via de aanbestedingssite Tenderned

 
 
 • Zaanstreek-Waterland > Gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang

 

Aanbestedingsprocedure

De decentralisatie van begeleiding en dagbesteding biedt kansen om op lokaal niveau de ondersteuning dichterbij de burger te organiseren. De regio Zaanstreek-Waterland heeft voor de inkoop van maatwerkvoorzieningen een procedure van bestuurlijk aanbesteden. Dit is een methodiek die is gericht op het sluiten van langdurige en flexibele contracten. Hierbij wordt naast inhoudelijke afspraken ook de overlegstructuur vastgelegd waarbinnen aangesloten partijen voortdurend kunnen onderhandelen over die inhoudelijke afspraken.

Bron en lees verder voor informatie over de aanbesteding > Aanbesteding WMO  - Nieuwe aanbesteders

 


Zuid-Kennemerland

 
 
 • Gemeenten: Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort

 

Stichting RIjk

Acht gemeenten hebben in december 2008 gekozen voor het oprichten van de stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK). RIJK is een collectief waarin deze gemeenten samenwerken bij het vormgeven van inkoop binnen hun organisaties. Op dit moment werken zestien gemeenten in de provincies Noord- en Zuid Holland en Utrecht samen in RIJK, waaronder Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort.

Bron en verder lezen > Stichting Rijk (geraadpleegd op 12-01-2016)

Werkwijze RIJK

Inkoop bij RIJK is een partnerschap. RIJK werkt intensief en constructief samen met de gemeenten om optimale resultaten te halen uit de verwervingstrajecten. Hiervoor heeft RIJK een speciale methode ontwikkeld waarmee met de klant gezocht wordt naar de beste oplossing op de markt voor de behoefte van onze interne klant (zie ook advies en begeleiding). Bij de verwervingstrajecten staan de doelstellingen van de gemeentelijke organisatie voorop. RIJK wil ook een hulpmiddel zijn om gemeenten in staat te stellen deze doelstellingen te bereiken en om meer maatschappelijk effect voor de burger te halen uit verminderde beschikbare middelen (more for less).

Bron en verder lezen > Stichting Rijk - Werkwijze (geraadpleegd op 12-01-2016)

De aanbesteding van Stichting Rijk loopt via de aanbestedingssite Tenderned    

 
 
 • Gemeente Haarlem

 

Neem voor de WMO-inkoop contact op met de gemeente Haarlem < www.haarlem.nl

        

Nog geen reacties

  Login om te reageren op dit artikel

  Wachtwoord vergeten

  Geen account?

  Om te reageren op artikelen dient u een account te hebben. U kunt zich gratis aanmelden gast.