nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Disclaimer

Visie en missie NVKToag

In 1970 is de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag  (NVKToag) opgericht.

De NVKToag is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr. 40479520.

De vereniging behartigt de professionele belangen van haar leden en zij stelt kwaliteitsnormen op voor de beroepsuitoefening van kunstzinnig therapeuten beeldend, muziek en spraak&drama.

Lees hier meer over de visie en missie van de NVKT.

 

Disclaimer

Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn de hieronder genoemde voorwaarden van toepassing. Gebruik van de website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker of bezoeker in. De NVKToag behoudt zich het recht voor om zonder bericht de inhoud van de site alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen zonder hiervan van tevoren nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

De NVKToag stelt hoge eisen aan de via deze website verstrekte informatie. Alle getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld.  Desalniettemin kan de NVKToag niet garanderen dat deze informatie op het moment van raadplegen volledig en/of juist is. Dit geldt voor zowel de openbare pagina’s van de website, de pagina’s bestemd voor de leden als verwijzingen naar sites elders. 
De NVKToag is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of voor technische storingen. Mocht u onjuiste en/of onvolledige informatie op onze website aantreffen, dan stellen wij het op prijs als u ons daarover informeert. Via secretariaat@kunstzinnigetherapie.nl kunt u contact met ons opnemen.

 

Beroepsvereniging en leden

Voor onze leden zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

De NVKToag is een beroepsvereniging en geen hulpverlenende instelling en geeft geen medische adviezen. De NVKToag kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van handelin­gen en/of beslissin­gen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op de NVKToag website.

De  NVKToag behartigt de belangen van professionele therapeuten. De NVKToag houdt de leden te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gegevens die zij aan hun lidmaatschap verbinden. De therapeuten geven zelf aan op welk gebied zij deskundig zijn en dragen zelf zorg voor hun gegevens. Afspraken over individuele voorwaarden worden gemaakt met de therapeut in kwestie.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Gerelateerde internetsites 

Deze internetsite bevat links naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van de NVKToag. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door de NVKToag. De NVKToag is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

 

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten 

Het auteursrecht op tekst, afbeeldingen en beroeps logo op deze website berust bij de NVKToag of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de NVKToag. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is voor zowel openbare doeleinden als persoonlijk gebruik alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door de NVKToag.

Hoewel de NVKToag alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze website via internet worden verspreid.

 

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Opgemaakt  juli  2015, door bestuur NVKToag, BP

 

© 2015 – Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag