nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Lidmaatschap

Direct aanmelden?

Scroll naar beneden of klik hier op aanmelden.

Diploma Kunstzinnige Therapie

Je kunt je aanmelden als lid wanneer je de doelstelling van de NVKToag onderschrijft en in het bezit  bent van het diploma Kunstzinnige Therapie / Bachelor of Arts Therapies (BAT), afstudeerrichtingen: beeldend, muziek of spraak & drama behaald in binnen- of buitenland. Voor Nederland is dat aan de Hogeschool in Leiden.

Registratie in het kwaliteitsregister en vermelding op de lijst van de zorgverzekeraars is mogelijk.

NB: Reeds vóór 2014 ingeschreven leden die geen HBO erkend diploma  hebben en wel in het bezit zijn van een door de vereniging erkend diploma kunstzinnige therapie, en die vóór 1 januari 2017 in het bezit zijn van een diploma Medische Basis Kennis (MBK) op HBO niveau, erkend door CPION of SNRO, kunnen in aanmerking blijven komen voor verlenging van registratie.

NB: Alle huidige en in het verleden erkende opleidingen  kunstzinnige therapie hebben de erkenning van de Europese Academie in Dornach. 

Voordelen lidmaatschap: Lees hier verder

 

Lidmaatschap

Voor nieuwe aanmeldingen voor lidmaatschap vanaf 1 januari 2014 gelden de volgende keuzes:

 • Basislidmaatschap met mogelijkheid tot registratie in het kwaliteitsregister voor starters en herintreders

 • NVKT jonglidmaatschap (Wil je gedurende het jaar je lidmaatschap wijzigen in een basislidmaatschap en (starters)registratie, vraag de ledenadministratie je lidmaatschap om te zetten.

 • Studentlidmaatschap

 • Donateur

Soorten lidmaatschap en contributie

De NVKT kent geregistreerde en niet-geregistreerde leden.

Basislidmaatschap

Let op: met een basislidmaatschap ben je niet automatisch geregistreerd in het kwaliteitsregister. Nadat je basislid bent geworden kan deze registratie, indien gewenst,  in de Mijn NVKT omgeving worden aangevraagd. 

Voorwaarden:

 • Diploma HBO Kunstzinnige therapie

 • Verklaring omtrent gedrag "Gezondheidszorg" (VOG)

 • Contributie per kalenderjaar: Basislidmaatschap € 132,-

Registratie in het kwaliteitsregister

Geregistreerde leden voldoen aan de kwaliteitseisen en zijn opgenomen in ons kwaliteitsregister. De cliënten van geregistreerde leden krijgen de behandeling (deels) vergoed via hun zorgverzekeraar afhankelijk van de polis van de aanvullende verzekering. 
Onder de geregistreerde leden vallen starters, herintreders en leden die hun registratie hebben verlengd.

 

Geregistreerde leden:

Geregistreerde leden met een HBO diploma Kunstzinnige Therapie BAT

Voorwaarden:

 • Diploma HBO Kunstzinnige therapie en VOG

 • Verplichte  deelname aan de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

 • Verlenging registratie elke 3 jaar: Voortgangsnorm: 240 gewerkte contacturen, 20 uur bij- en nascholing en 8 uur intervisie per jaar

 • Verplichte deelname visitatie

 • Na invullen van AGB code(s) en bewijs hiervan registratie  in het kwaliteitsregister en vermelding op de lijst van de zorgverzekeraars

 • Contributie per kalenderjaar: Basislidmaatschap € 132,-  Registratie € 68,- Verplichte premie beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering € 60,50

Geregistreerde leden met diploma Kunstzinnige Therapie, niet HBO erkend

Voor deze leden met een bestaand lidmaatschap vóór 01-01-2014 geldt  een overgangsregeling

Voorwaarden:

 • Leden die vóór 2014 lid waren, maar geen HBO diploma hebben en wel in het bezit zijn van een door de vereniging erkend diploma Kunstzinnige Therapie, en vóór 1 januari 2017in het bezit zijn van een diploma Medische Basis Kennis (MBK) op HBO niveau, erkend door CPION of SNRO, kunnen in aanmerking blijven komen voor verlenging registratie

 • Verplichte  deelname aan de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

 • Verlenging registratie elke 3 jaar. Voortgangsnorm: 240 gewerkte contacturen, 20 uur bij- en nascholing en 8 uur intervisie per jaar

 • Verplichte deelname visitatie

 • Na invullen van AGB code(s) en bewijs hiervan, registratie  in het kwaliteitsregister en vermelding op de lijst van de zorgverzekeraars

 • Contributie per kalenderjaar: Basislidmaatschap € 132,-  Registratie € 68,- Verplichte premie beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering € 60,50

Herintreders, geregistreerd lidmaatschap (Bij aanmelding langer dan 2 jaar ná diplomering)


Voorwaarden:

 • Diploma HBO Kunstzinnige therapie en VOG. Vooraf kunnen overleggen en niet ouder dan 2 jaar: minimaal 80 uur werkervaring, 20 uur bijscholing en 8 uur intervisie

 • Verplichte  deelname aan de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

 • Verlenging registratie elke 3 jaar. Voortgangsnorm: 240 gewerkte contacturen, 20 uur bij- en nascholing en 8 uur intervisie per jaar

 • Verplichte deelname visitatie

 • Na invullen van AGB code(s) en bewijs hiervan, registratie  in het kwaliteitsregister en vermelding op de lijst van de zorgverzekeraars

 • Contributie per kalenderjaar: Basislidmaatschap € 132,- Registratie € 68,- Verplichte premie beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering € 60,50

Starters, geregistreerd lidmaatschap

Aanmelding voor starters registratie geschiedt uiterlijk binnen twee jaar ná diplomering

Voorwaarden:

 • Diploma HBO Kunstzinnige therapie en VOG

 • De gehele starters registratie geldt voor de duur van drie jaar ná diplomering

 • Registratienorm voor starters (binnen maximaal 3 jaar) geldt een verminderde eis aan werkervaring: 80 eenheden werkervaring, 20 punten bij- en nascholing en 8 uur intervisie

 • Verplichte  deelname aan de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

 • Verlenging registratie elke 3 jaar. Voortgangsnorm (na registratienorm voor starters): 240 gewerkte contacturen, 20 uur bij- en nascholing en 8 uur intervisie per jaar

 • Verplichte deelname visitatie

 • Na invullen AGB code(s) en bewijs hiervan registratie  in het kwaliteitsregister en vermelding op de lijst van de zorgverzekeraars

 • Contributie per kalenderjaar: Basislidmaatschap € 132,- Registratie € 68,- Verplichte premie beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering € 60,50 per jaar.

Senioren,  geregistreerd lidmaatschap

Dit is een verlenging van de registratie in het kwaliteitsregister en geeft uitsluitend coulance voor het aantal verplichte werkuren en uren bij- en nascholing. De contributie is gelijk aan die van het geregistreerd lidmaatschap.

Voorwaarden:

 • Diploma HBO Kunstzinnige therapie en VOG

 • Op het moment van herregistratie is een leeftijd van minimaal 58 jaar bereikt

 • 10 jaar continue geregistreerde werkervaring

 • Verplichte  deelname aan de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

 • Verlenging registratie elke 3 jaar. Voortgangsnorm: 160 gewerkte contacturen, 14 uur bij- en nascholing en 8 uur intervisie per jaar.

 • Verplichte deelname visitatie

 • Na invullen van AGB code(s) en bewijs hiervan registratie  in het kwaliteitsregister en vermelding op de lijst van de zorgverzekeraars

 • Contributie per kalenderjaar: Basislidmaatschap € 132,-  Registratie € 68,- Verplichte premie beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering € 60,50

Geregistreerde leden in loondienst

Voorwaarden:

 • Diploma HBO Kunstzinnige therapie en VOG  (VOG loopt meestal via de werkgever)

 • Loondienstverklaring

 • Leden die uitsluitend in loondienst werken zijn niet verplicht tot het afnemen van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Indien men niet deelneemt aan deze verzekering is er geen vermelding op de lijst van de zorgverzekeraars en geen vergoeding mogelijk

 • Verlenging registratie elke 3 jaar. Voortgangsnorm: 240 gewerkte contacturen, 20 uur bij- en nascholing en 8 uur intervisie per jaar.

 • Verplichte deelname visitatie

 • Contributie per kalenderjaar: Basislidmaatschap € 132,- Registratie € 68,-

NVKT jong lidmaatschap, niet geregistreerd 

De contributie voor NVKT jong leden is zeer laag en is bedoeld voor net afgestudeerde therapeuten niet later dan 6 maanden na afstuderen.  NVKT jong lid ontvangt het vakblad Reliëf en heeft toegang tot de ledenvergadering. Het lidmaatschap is geldig voor maximaal een jaar. Het overstappen naar een geregistreerd Starterslidmaatschap gedurende het jaar is mogelijk.
Let op: geen vermelding in het register en geen vermelding op de lijst van de zorgverzekeraars.
(Wil je gedurende het jaar je lidmaatschap wijzigen in een basislidmaatschap en (starters)registratie, vraag de ledenadministratie je lidmaatschap om te zetten.) Bij overstappen halverwege het jaar (bijv. van Jong naar Geregistreerd lidmaatschap), wordt in geen enkel geval restitutie toegekend.

Voorwaarden:

 • Diploma HBO Kunstzinnige therapie 

 • Contributie per kalenderjaar: NVKT-jong lidmaatschap €  60,-  (max. 1 jaar).
   

Student-lid

Het student-lid ontvangt het vakblad Reliëf via de Hogeschool Leiden, heeft toegang tot de inlog op onze website (alleen voor leden) en de Algemene Ledenvergadering (geen stemrecht) en is welkom op de studiemiddagen van de Werkgroep Bij- en nascholing en andere nascholingen. Het studentlidmaatschap is gratis.

 

Donateurs

Het donateurschap is bedoeld voor oud-leden van de NVKToag en alle leden van de NVAZ, artsen, leden van de FVB en kunstzinnige- of vaktherapeutische opleidingen. Donateurs ontvangen 3 keer per jaar het vakblad Reliëf. De contributie voor donateurs loopt per kalenderjaar. Het lidmaatschap van de vereniging wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Aanmelden als donateur kan via de website op aanmelden donateur 
Of mail ledenadministratie@kunstzinnigetherapie.nl

Contributie per kalenderjaar: Donateurschap €  50,- 

 

Aanmelding als lid, toelating en registratie

1. Aanmelden als lid: Je kunt je hier aanmelden.

Kies het  gewenste lidmaatschap, vul je gegevens in en upload een kopie van het diploma (voor studenten: een bewijs van inschrijving bij de opleiding) en een recente Verklaring Omtrent Gedrag VOG -screeningsprofiel 45 (uitgezonderd studenten en NVKT jong leden). Voor het aanvragen VOG zie “veel gestelde vragen” (FAQ) op de website.

Na aanmelding op de website kun je als aspirant lid je wachtwoord instellen, benodigde documenten uploaden en je profiel invullen. Door het invullen van je praktijkadres kun je na goedkeuring van de ledenadministratie en (eventueel) registratiecommissie op onze website worden gevonden via “vind een therapeut”.
De ledenadministratie en de registratiecommissie beoordelen binnen 2 weken de aanvraag.
Na een positieve beoordeling is het lidmaatschap officieel en krijg je per mail een welkomstbrief.
Bij lidmaatschap heb je toegang tot onze geautomatiseerde ’Mijn NVKT’ omgeving, waar je jouw profiel volledig dient in te vullen voor een goede vindbaarheid. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de juiste gegevens.
Het eerst volgende kwartaal wordt de contributie, verrekend vanaf het moment van aanmelding, automatisch geïncasseerd. Zie ook hieronder bij betaling.

2. Aanmelden voor registratie (voor Starters en Herintreders)

Wanneer je hebt gekozen voor een Basislidmaatschap kun je  na aanmelding in MIJN NVKT, bij Mijn registratie een registratie aanvragen als:

 • Zelfstandig ondernemer *

 • In loondienst

 • Een combinatie van zelfstandig ondernemer en loondienst *

* Deelname aan de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is verplicht m.u.v leden die uitsluitend in loondienst werkzaam zijn.

3. Verlenging registratie elke 3 jaar (voor bestaande geregistreerde leden)

Drie maanden voor het verlopen van de registratie krijg je automatisch een bericht per mail toegezonden. In MIJN NVKT bij Mijn Registratie kun je dan een verlenging van registratie aanvragen zodra aan alle voorwaarden is voldaan.

Voorwaarden: De benodigde verklaringen en bewijzen voor verzoek tot verlening registratie moeten worden geüpload bij “Mijn registratie” waar dan een dossier zichtbaar wordt dat moet worden ingevuld. Binnen 1 maand nadat een verzoek tot verlenging registratie is ontvangen neemt de registratiecommissie een beslissing, welke is terug te vinden bij Mijn Registratie.

Als voortgangsnorm geldt 240 gewerkte contacturen, 20 uur bij- en nascholing en 8 uur intervisie per jaar. Voor senioren en starters gelden verminderde eisen. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij naar het Registratie Reglement.

Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van benodigde gegevens.

Het document beroepsprofiel en beroepscode is op dit moment in redactionele bewerking, die medio 2020 afgerond wordt.

 

Aanmelding als donateur

Kies bij de digitale aanmelding als donateur https://www.kunstzinnigetherapie.nl/aanmelden-donateur
Of mail ledenadministratie@kunstzinnigetherapie.nl

Betaling

Na aanmelding ontvangt het basislid een factuur halverwege de eerste maand van het kwartaal. Het bedrag wordt aan het einde van diezelfde maand automatisch geïncasseerd.
NVKT jongleden, studentleden en donateus ontvangen een jaarfactuur welke jaarlijks automatisch wordt geïncasseerd. 
Leden hebben het recht om binnen 8 dagen het afgeschreven bedrag te storneren.
Bij achterblijven van betaling wordt de eventuele registratie opgeschort tot aan alle verplichtingen is voldaan.
Bij wanbetaling kan de NVKToag overgaan tot royement.
De betalingsverplichting van oude vorderingen blijft dan bestaan.

Duur lidmaatschap en beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging loopt per kalenderjaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd, met uitzondering van student- en NVKT jong leden. 

Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd, met uitzondering van student- en NVKTjongleden.
Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende kalenderjaar te geschieden.

Let op: Als je opzegt ná 1 december, ben je voor het eerstvolgende kalenderjaar nog contributie verschuldigd. Je wordt dan uitgeschreven per 31 december van het eerstvolgende jaar.
Formulier beëindiging lidmaatschap is te vinden in Mijn NVKT bij Verenigingsinformatie.

Voor  verdere informatie zie de Algemene Voorwaarden

 

Aanmelden