nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

WMO in Zuid-Holland


WMO in Zuid-Holland

 

               

 

Klik op de regio of gemeente(n) om naar de informatie te gaan

of klik hier om gelijk een reactie te plaatsen / een vraag te stellen

 

 
 

        

 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

 
 • Gemeenten: Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik

 

Voor informatie over het inkoopproces voor 2016 kijk op de website > www.samensterkinderegio.nl (geraadpleegd op 17-12-2015) De website vervalt binnenkort. Je kunt dan met je vragen over de WMO inkoop terecht bij de gemeenten.

Kijk ook hier > Alblasserwaard-Vijfherenlanden - Sociaal domein Informatie en contactgegevens (geraadpleegd op 08-01-2016)

 

Drechtsteden

 
 • Gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

 

Voor de regio Drechtsteden is de gemeente Dordrecht verantwoordelijk voor de inkoop van de WMO. Op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden is informatie te vinden over het inkoopproces voor 2016 > Sociale Dienst Drechtsteden - Toetredingsprocedure 2016  (geraadpleegd op 08-01-2016)

Voor contact mail > contractmanagement@drechtsteden.nl

 

 


Stadsregio Haaglanden

 

 • H4 Gemeenten: Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland

 
Stand van zaken WMO (09-04-2015) De gemeente Delft werkt in 2016 in principe met dezelfde zorgaanbieders samen, als in 2015 tenzij er concrete aanleiding is om een nieuwe aanbieder te contracteren, bijvoorbeeld in geval van een innovatief product.

Ter achtergrond: Vanaf 2015 zijn gemeenten vanuit de Wmo verantwoordelijk voor de producten Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep, Kortdurend Verblijf en Vervoer. De gemeenten Westland, Delft, Rijswijk en Midden-Delfland, verder genoemd H4, hebben gezamenlijk deze producten ingekocht in nauwe samenwerking met zorgkantoor DSW. De belangrijkste uitgangspunten bij de inkoop waren:

- continuiteit van zorg en van kwaliteit,

- ruimte voor innovatie,

- de inkoop is tijdig geregeld en binnen het budgettaire kader.

Bij de inkoop is gekozen voor takelijk en innovatief inkopen', waarbij via dialoogtafels met zorgaanbieders de voorwaarden van de inkoop gezamenlijk zijn vormgegeven. H4 heeft voor 2015 met 37 zorgaanbieders ontwikkel- en resultaatovereenkomsten afgesloten voor het leveren van de genoemde Wmo-producten. Dit zijn de zorgaanbieders die in 2014 ook zorg leverden aan bewoners van H4.

Bron en verder lezen > Brief aan gemeeneraad Delft -  Stand van zaken inkoop WMO

Kijk voor toelating van nieuwe aanbieders hier > Document Inkoopkader WMO 2016
Lees verder over de samenwerking van de H4 gemeenten > Gemeente Rijswijk - samenwerking H4 gemeenten in het sociaal domein (geraadpleegd 10-01-2016)
 
 
 
 • H6 Gemeenten: Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp,Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer

 
De gemeenten Lansingerland, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten (H6 gemeenten) werken samen in het sociaal domein. Daarvoor hebben zij gezamenlijk een basisovereenkomst opgesteld in een bestuurlijk aanbestedingstraject.

In de basisovereenkomst staan afspraken tussen de gemeenten en de dienstverleners op het gebied van de wijze van communiceren, overlegstructuren en besluitvormingsprocessen. De afspraken over de inhoudelijke zorgverlening en ondersteuning worden in separate deelovereenkomsten vastgelegd, die onder de basisovereenkomst vallen.

De H6 gemeenten hebben vervolgens gezamenlijk dienstverleners gecontracteerd voor een gedeelte van de taken die over zijn gegaan van de Awbz naar de Wmo. Het gaat om Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep en Kortdurend Verblijf. Deze afspraken liggen vast in de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding.

Naast de gezamenlijke inkoop van begeleiding hebben sommige gemeenten ook een aanvullend dienstenaanbod gecontracteerd. Hiervoor zijn aparte Deelovereenkomsten opgesteld.

Bron en verder lezen > Lanslingerland - toekomst sociaal domein

Op deze website vindt u informatie over de Basisovereenkomst en de verschillende Deelovereenkomsten en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. Ook vindt u hier informatie over administratie en facturatie.

Naar boven

 
 • Gemeente 's Gravenhage

 

De gemeente heeft contracten afgesloten met aanbieders die zorg of ondersteuning leveren. Alleen gecontracteerde aanbieders kunnen geleverde ondersteuning declareren.

Klanten kunnen ook kiezen om hun zorg te betalen met een persoonsgebonden budget (PGB). Met het persoonsgebonden budget kan iemand zelf zijn zorg inkopen. Let op, sinds 1 januari 2015 zijn er nieuwe regels voor het persoonsgebonden budget.

Ondersteuning aan volwassenen

Voor ondersteuning aan volwassenen heeft de gemeente contracten afgesloten met 40 zorgaanbieders in de regio Den Haag. Deze aanbieders boden vorig jaar ook al begeleiding en dagbesteding via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Klanten kunnen dus in 2015 bij dezelfde, vertrouwde aanbieder blijven.

Bent u een zorgaanbieder en heeft u een vraag over inkoop en contracten voor hulp en ondersteuning volwassenen, neem dan contact op met het team contractmanagement van de gemeente Den Haag via contractmanagementwmo@denhaag.nl.
 
Bron en verder lezen > Den Haag - Zorgaanbieders
 
   
 

Hoeksche Waard

 
 • Gemeenten: Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen

 

Per 1 januari 2015 kregen gemeenten nieuwe taken op het gebied van zorg en ondersteuning. Zorg voor jeugd. Zorg voor ouderen en mensen met een chronische of verstandelijke beperking. En zorg voor mensen die door een beperking een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard trekken bij deze ontwikkelingen gezamenlijk op. Via de digitale tafel kunnen zorgaanbieders meepraten en voorstellen doen. Een digitale tafel heeft als doel de regionale inkoop van zorg en ondersteuning in de Hoeksche Waard voor de Wmo open en transparant vorm te geven. U kunt hier als zorgaanbieder stukken raadplegen en ideeën en suggesties doen.

Bron en verder lezen > Hoeksche Waard - Digitale tafel (geraadpleegd op 10-01-2016)

 

Holland Rijnland

 
 • Gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude

 

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor begeleiding van mensen met een beperking. Deze taak werd tot 31 december 2014 geregeld via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Gemeenten voeren de begeleiding van mensen met een beperking uit via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De begeleiding bestaat uit activiteiten die de zelfstandigheid van mensen behouden en vergroten zodat ze zichzelf kunnen redden.

Voor de nieuwe taak voor de gemeenten is behoorlijk minder budget beschikbaar. De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude geven de nieuwe taak samen met welzijns-, zorg- en cliëntenorganisaties vorm via bestuurlijk contracteren. Servicepunt71 begeleidt het traject.

Bron en verder lezen > Servicepunt71 - Inkoop en aanbestenden, bestuurlijk contracteren WMO 2015 (geraadpleegd op 10-01-2016)

Leiden is, als centrum gemeente, verantwoordelijk voor de taken op het gebied van WMO voor de hele regio Holland Rijnland. Met de nieuwe Wmo wordt het takenpakket van Leiden aanzienlijk uitgebreid. Het gaat hier om een zogenaamde centrumgemeente constructie. Leiden moet deze taken voor de hele regio Holland Rijnland uitvoeren.
De taken op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen zijn ook aan de centrumgemeente Leiden toegewezen. 

Voor de Wmo biedt het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland een platform ter verbetering van de effectiviteit van de Wmo, onder andere voor de thema’s wijkgericht werken en extramuralisering. Holland Rijnland ondersteunt de lobby en het overleg met regionaal werkende partijen, zoals de zorgverzekeraars, het zorgkantoor en regionaal werkende zorgaanbieders en organisaties van zorgvragers.

Bron en verder lezen >  Holland Rijnland (geraadpleegd op 10-01-2016)
 
 
 

Midden-Holland

 
 • Gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas

 

Over NSDMH

Wat is het NSDMH?
Het NSDMH is een regionale inkooporganisatie in Midden-Holland. De afkorting staat voor Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland. Het NSDMH werkt voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Gemeente Gouda is gastheergemeente. Dat betekent dat de inkoopactiviteiten vanuit Gouda plaatsvinden.

Wat doet het NSDMH?
Het NSDMH koopt zorg en ondersteuning in voor de regio Midden-Holland. Dat doet zij voor de decentralisaties Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen. Het NSDMH sluit contracten met professionele zorgaanbieders, of ze nu groot zijn of klein.

Bron en verder lezen > Over NSDMH (geraadpleegd op 10-01-2016)
Kijk ook hier > Aanmeldformulier inkoop (geraadpleegd op 10-01-2016)
 
 

Stadsregio Rijnmond

 
 • Gemeenten: Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

 

Gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne maakten gezamenlijk een nieuw beleidsplan voor de Wmo en voor jeugdzorg. Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet zijn met deze drie gemeenten gezamenlijk nieuwe beleidsplannen opgesteld. 

Bron en verder lezen > Westvoorne persbericht - Gezamenlijk beleidsplan Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (geraadpleegd op 10-01-2016)

Voor verdere informatie en de inkoop verwijzen we naar de gemeentelijke websites > www.brielle.nl, www.hellevoetsluis.nl en www.westvoorne.nl Voor vragen, neem contact op met uw gemeente.

Naar boven

 

 • Gemeente Goeree-Overflakkee

 

Goeree Overflakkee verwacht innovatie van zorgaanbieders

 

De gemeente Goeree-Overflakkee sloot contracten af met zorgaanbieders, maar dat niet alleen: er wordt ook innovatie verwacht. Soraya Ghanem, beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken van de gemeente vertelt over de visie van ‘haar’ gemeente.

Wat waren voor jullie belangrijke punten?

“Gezien het overgangsrecht van de Wmo 2015 wilden we alle huidige aanbieders in ieder geval voor één jaar contracteren.  Voor 2016 en volgende jaren willen we ons meer richten op innovatieve mogelijkheden binnen de ondersteuning. Daarnaast vinden we één klantenproces belangrijk. We kiezen daarom voor één onafhankelijke regisseur voor meervoudige problemen, als het aanspreekpunt voor cliënten en samenwerkende uitvoeringsorganisaties. Hij zorgt voor de juiste afstemming (en aanspreking) van uitvoerende partijen. Voor zorgorganisaties betekent dit dat zij maatwerk moeten kunnen leveren en flexibiliteit moeten tonen. Ook vinden we het belangrijk dat alle cliënten meedoen naar vermogen: mensen die ondersteuning krijgen, kunnen  in veel gevallen iets terug doen voor de samenleving.”

Jullie vragen ook om innovatie?

“Klopt, we wilden graag ruimte creëren voor vernieuwing. Deze ruimte bieden we dan ook in ons contract 2015. We zijn erg blij dat onze aanbieders vol ideeën zitten voor een innovatieve aanpak. We kijken uit naar de uitkomsten hiervan.”  

Bron en verder lezen > Gemeenten van de toekomst - Goeree Overflakkee verwacht innovatie van zorgaanbieders (geraadpleegd 10-01-2016)

Voor informatie over de inkoop verwijzen we naar de gemeente > www.goeree-overflakkee.nl

Naar boven

 

 • Gemeente Nissewaard

 

Voor informatie over de inkoop van Gemeente Nissewaard verwijzen we naar de gemeente > www.nissewaard.nl

Naar boven

 
 
 • Gemeente Rotterdam + gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk en Lansingerland

 

De zorg en ondersteuning die gewoon thuis kan worden gegeven heeft Rotterdam voor 2015 en 2016 niet alleen ingekocht. Deze zorg is regionaal ingekocht en geldt ook voor inwoners van Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk en Lansingerland.

Voor informatie over de inkoop voor 2016 en contactgegevens kijk hier > www.rotterdam.nl/inkoopvannieuwrotterdamswelzijn (geraadpleegd op 08-01-2016)
Kijk ook hier > algemene presentatie over het Nieuw Rotterdams Welzijn en de inkoop gebiedsopdrachten.
 
 
 
 • Nieuwe Waterweg Noord > Gemeenten: Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

 

Voor 2016 hebben de gemeenten van Nieuwe Waterweg Noord - Maassluis, Vlaardingen en Schiedam - het inkooptraject van de individuele maatwerkvoorziengen in het kader van de Wmo door en in samenwerking met ROGplus gedaan. ROGplus is de uitvoeringsorganisatie van een deel van de Wmo voor de bewoners van gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. De gevraagde dienstverlening heeft betrekking op het voeren van een huishouden (huishoudelijke ondersteuning), sociaal en persoonlijk functioneren (begeleiding), persoonlijke verzorging, dagbesteding (inclusief vervoer) en logeren. De aanbesteding werd voor 2016 gedaan via de aanbestedingssite Ternderned.

Bron en verder lezen > Tenderned - Aanbesteding WMO 2016 Nieuwe Waterweg Noord (geraadpleegd op 10-01-2016)
 

Naar boven

 
               
 

1 reactie

 • Hallo allemaal,

  Ik heb mijn zelfstandige praktijk in Hillegom.
  Hier werk ik inmiddels al een flinke tijd met een cliënt met psychisch problematiek. De GGZ instantie heeft voor haar WMO dagbesteding aangevraagd voor mijn aandeel.
  Echter heeft de WMO medewerker gezegd dat ze mij zou bellen om verder te informeren. Dit heeft ze niet gedaan, ze heeft alleen mijn website bekeken die absoluut niet is ingericht voor de WMO. Op basis van mijn website heeft ze de aanvraag afgewezen.

  Ik ga komende week toch met de mw van de WMO een afspraak maken over de inhoud van mijn activiteit, want het zou jammer zijn als deze client geen extra ondersteuning kan krijgen via de WMO.

  Iemand nog tips?
  Wordt vervolgt iig...

  Reageer hier op

Login om te reageren op dit artikel

Wachtwoord vergeten

Geen account?

Om te reageren op artikelen dient u een account te hebben. U kunt zich gratis aanmelden gast.