nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

WMO


Informatie over de WMO

 

        

 

Zie de informatie hieronder

of klik hier om gelijk een reactie te plaatsen / een vraag te stellen

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo 2015

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • opvang in geval van huiselijk geweld.
 

Ondersteuning die past bij persoonlijke situatie

Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. 

Persoonsgebonden budget (pgb)

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.

Eigen bijdrage Wmo 2015

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen.

Op de website van het CAK kunt u een indicatie krijgen van de hoogte van de eigen bijdrage.

Zorg of ondersteuning aanvragen

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.

Overgangsrecht in Wmo 2015

Voor mensen die een AWBZ-indicatie hebben die doorloopt in 2016 is een overgangsregeling gemaakt.

Bron en verder lezen > Rijksoverheid - WMO (geraadpleegd op 10-01-2016)

Naar boven


Persoonsbebonden Budget

Kunstzinnig therapeuten kunnen cliënten trajecten aanbieden in de vorm van begeleiding die door de gemeenten vergoed kunnen worden. Als zorgverlener kun je je diensten vergoed krijgen vanuit het persoons gebonden budget. Op de website van Per Saldo is informatie te vinden over het persoonsgebonden budget. Met ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Bron en verder lezen > Per saldo - PGB (geraadpleegd op 10-01-2016)

Nieuwe wet WMO (gemeente)

De gemeente doet een 'onderzoek' en gaat daarover met de cliënt in gesprek. Een pgb is alleen mogelijk bij toekenning van een ‘maatwerkvoorziening’, voorliggend zijn algemene voorzieningen. Ook wordt onderzocht wat de cliënt zelf of wat zijn omgeving voor hem kan doen. Met een maatwerkvoorziening wordt de cliënt voor de keuze gesteld, waarbij hij in de Wmo 2015 niet hoeft te bewijzen dat zorg in natura niet werkt, maar de gemeente hem de ruimte moet geven om uit te leggen waarom hij in zijn situatie kiest voor een pgb.

De Wmo is er voor volwassenen die door hun handicap of beperking worden belemmerd in hun dagelijks leven waardoor het moeilijk is om activiteiten zelfstandig te kunnen doen en om allerlei problemen zelf te kunnen aanpakken. Lukt het iemand niet op eigen kracht en is er geen hulp uit de omgeving, dan kan een beroep gedaan worden op de Wmo. Het maatschappelijk doel van de Wmo is ‘meedoen’. De wet moet ervoor zorgen dat volwassenen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving.

Bron en verder lezen > Per Saldo - PGB WMO gemeente (geraadpleegd op 10-01-2016)

Naar boven


WMO per regio

Nu de verantwoordelijkheid van de zorg bij de gemeenten is komen te liggen, hebben de verschillende gemeenten zich op zorggebied regionaal verenigd. Als zorgverlener kun je via de gemeenten gecontracteerd worden. Aleen gecontracteerde zorgverleners kunnen aanspraak maken op vergoeding via de gemeenten. Onder de provincies is informatie over de WMO bij de verschillende gemeenten te vinden.

 


Nieuws over WMO

 

Grote inkoopcoalities belemmeren innovatie WMO

 

In 71 procent van alle gemeenten zijn bij de inkoop van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) samenwerkingsverbanden gevormd van minimaal vijf gemeenten. In grote samenwerkingsverbanden komt innovatie moeilijk van de grond. Gemeenten die in kleiner verband samenwerken, doen het beter. Kleine inkoopcoalities kiezen veel vaker voor innovatieve bekostiging.

Bron en verder lezen > Health Valley Netherlands - Grote inkoopcoalities belemmeren innovatie WMO (geraadpleegd op 10-01-2016)

Naar boven

       

1 reactie

 • Hallo collega's,

  ik heb contracten met diverse gemeentes, echter het volgende doet zich voor:

  Men vraagt van mij een 'werkend kwaliteitssysteem' , vergelijkbaar met Hkz etc.


  Inschrijving in ons NVKT kwaliteitsregister en Wkkgz-proof is niet voldoende.


  Er zijn bureautjes die aanbieden om dat te faciliteren, echter nogal kostbaar. Het is gelukkig ook toegestaan je eigen kwaliteitssysteem vorm te geven.

  Wie van jullie heeft hier ervaring mee, of heeft er zelf al een in gebruik?


  hartelijke groet,  Susan Goslinga

  Reageer hier op

Login om te reageren op dit artikel

Wachtwoord vergeten

Geen account?

Om te reageren op artikelen dient u een account te hebben. U kunt zich gratis aanmelden gast.